วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ก.พ. 2565

| 27,905 view
หนังสือเดินทาง
 
 
 
 
 
Copy_of_EP_ETD_(2)  Copy_of_EP_ETD_(3)  
Copy_of_EP_ETD_(4)
 


การยื่นคำร้อง

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ร้องต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งท่านไม่สามารถทำทางไปรษณีย์ได้ เนื่องจากต้องมีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (ถ่ายภาพใบหน้าและพิมพ์ลายนิ้วมือ)หลักฐานประกอบ

การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคคลทั่วไป มีดังต่อไปนี้

  1.  หนังสือเดินทางไทยเล่มปัจจุบัน
  2.  บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก (หากไม่มีให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนได้)ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม 37.00 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับหนังสือเดินทางอายุใช้งาน 5 ปี
ค่าธรรมเนียม 55.00 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับหนังสือเดินทางอายุใช้งาน 10 ปี 
สถานกงสุลใหญ่ฯ รับเป็น Money Order หรือ Cashier's Check สั่งจ่าย "Royal Thai Consulate-General, Chicago" (งดรับเงินสด)การรับเล่ม

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก จะจัดส่งหนังสือเดินทางให้ท่านทางไปรษณีย์เท่านั้น

ค่าจัดส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์ ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

จำนวน $ 10.00 Priority mail (สำหรับท่านที่อาศัยในชิคาโกหรือเมืองใกล้เคียง)

จำนวน $ 31.00 Express mail (สำหรับท่านที่อยู่ต่างรัฐ)

กรุณาเตรียมเงินสดมาให้พอดี สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบ การสูญหายในการจัดส่งทางไปรษณีย์

ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 – 6 สัปดาห์

การต่ออายุหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์จะไม่มีการต่ออายุ ท่านต้องมายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ด้วยตนเอง ทุกๆ 5 ปี หรือ 10 ปี

กรณีอื่นๆ

 ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement - SLA) -ของงานหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)