13,295 view

การทำบัตรประจำตัวประชาชนไทย
ในต่างประเทศ


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนไทยอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2556  สำหรับคนไทยที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาก่อนแล้ว และมีความประสงค์ที่จะทำบัตรประชาชนใหม่มาขอรับบริการได้ที่สถานกงสุลฯ ในวันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น.

 

กดที่นี่เพื่อนัดหมายค่ะ_(3)

Copy_of_Holiday__Consular_Mobile_Service_Announcement_Flyer_(3)

 

  • ผู้ที่มีสิทธิ์ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ
  1. เป็นบุคคลสัญชาติไทยที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้ว แต่ประสงค์ที่จะทำบัตรใหม่เนื่องจากบัตรหมดอายุ ชำรุด หรือสูญหาย
  2. มีบัตรประชาชนอยู่แล้ว แต่ประสงค์จะขอแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
  3. ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
  4. มีข้อมูลการขอมีบัตรในระบบฐานข้อมูลบัตร และข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์

หมายเหตุ: สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตร และต้องการมีบัตรครั้งแรก หรือ เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง ไม่มีข้อมูลการขอมีบัตรในระบบฐานข้อมูลบัตร หรือข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จะต้องไปยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนที่ประเทศไทยเท่านั้น

  • การยื่นคำร้องขอทำบัตรประชาชนไทยในต่างประเทศ

        ผู้ร้องต้องเดินทางมายื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ  เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  พิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล  และบันทึกข้อมูลชีวภาพ (ถ่ายภาพและพิมพ์ลายนิ้วมือ) โดยผู้ร้องจะต้องกรอกแบบแจ้งความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมทั้งแสดงหลักฐานตามตารางข้างล่างนี้ กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

  • หลักฐานและค่าธรรมเนียมการทำบัตรประชาชนในต่างประเทศ

กรณี

หลักฐานที่ใช้

ค่าธรรมเนียม

1.  บัตรหมดอายุ

1.1     บัตรเดิม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

2.  บัตรสูญหาย

2.1     สำเนาบัตรเดิม (หากมี)

2.2     หลักฐานเอกสารซึ่งมีรูปถ่ายที่ทางราชการไทยออกให้และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เช่น หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่

4 ดอลลาร์สหรัฐ

3.  บัตรชำรุด

3.1      บัตรเดิมที่ชำรุด

3.2      หลักฐานเอกสารซึ่งมีรูปถ่ายที่ทางราชการไทยออกให้และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เช่น หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่

4 ดอลลาร์สหรัฐ

4. ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่บนบัตร

4.1      บัตรเดิม

4.2      หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว/ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่

4 ดอลลาร์สหรัฐ