วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ย. 2566

| 2,413 view

การทำหนังสือมอบอำนาจ /
หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทาง


กรณีบิดาและมารดา
 — >    อยู่ในสหรัฐฯ แต่ไม่สามารถเดินทางมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ในวันที่ผู้เยาว์ทำหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอม สำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์ พร้อมลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบิดาและมารดา 

 

1. ขอบเขตการให้บริการ
สถานกงสุลใหญ่ฯ ณ นครชิคาโก ให้บริการสำหรับคนไทยที่พำนักใน 14 รัฐในเขตอาณา คือ
1) Arkansas   2) Illinois   3) Indiana   4) Iowa   5) Kansas    6) Kentucky   7) Michigan   8) Minnesota   9) Missouri   10) Nebraska   11) North Dakota   12) Oklahoma   13) South Dakota   14) Wisconsin

 

2. เอกสารที่ต้องใช้
    2.1  แบบฟอร์ม Notary Public                 –>   กดที่นี่ 
    2.2  คำร้องนิติกรณ์                                 –>   ดที่นี่ 
    2.3  หนังสือให้ความยินยอม / มอบอำนาจ       –>   ดที่นี่
           – โปรดแนบเอกสารของบิดา / มารดา เช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือสำเนาหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุใช้งาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 

3. ค่าธรรมเนียม
    – อัตรา 15.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อฉบับ (หนังสือให้ความยินยอม $15.00 และหนังสือมอบอำนาจ $15.00)
    – ชำระด้วย Money Order หรือ Cashier’s Check  เท่านั้น (งดรับเงินสด เช็คส่วนตัวและบัตรเครดิต)
    – สั่งจ่าย "Royal Thai Consulate – General, Chicago"

 

4. การยื่นคำร้อง
    ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์เท่านั้น และต้องดำเนินการ ดังนี้
    4.1  กรอกข้อความในหนังสือมอบอำนาจ / ยินยอม 
    4.2  กรอกแบบฟอร์ม Notary Public พร้อมนำแบบฟอร์มไปผ่านการรับรองลายมือชื่อ บิดา/ มารดา ต่อหน้า Notary Public
           โดยใช้แบบฟอร์มการรับรองลายมือชื่อใน Notary Public Form ของสถานกงสุลใหญ่ฯ (Download)
    4.3  แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
           – ค่าธรรมเนียม 
           – ส่งเอกสารตามที่ระบุข้างต้นไปยังสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยส่งซองเปล่าติดแสตมป์ในแบบ PRIORITY MAIL + Delivery Confirmation หรือ Express Mail ของทาง USPS เท่านั้น เพื่อความรวดเร็วในการส่งคืนและสามารถตรวจสอบได้ (ไม่รับ Meter Stamp และซองที่มี Air Bubble)
  • กรอกชื่อที่อยู่ผู้ส่ง

Royal Thai Consulate-General, Chicago

700 North Rush Street,

Chicago, Illinois 60611

พร้อมซองส่งกลับติดแสตมป์จ่าหน้าถึงตัวท่านเอง 
           – สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับเอกสาร