วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ต.ค. 2566

| 4,563 view

การเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนราษฎร์ สำหรับคนไทยที่จดทะเบียนสมรส/หย่า จากหน่วยงานราชการสหรัฐฯ

สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกคือ Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota และ Wisconsin

 

การเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนราษฎร์

ข้อมูลทั่วไป

 • การเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนราษฎร์ หรือ การบันทึกฐานะแห่งครอบครัวภายหลังการสมรส/หย่า จะต้องดำเนินการที่ประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ร้องที่จดทะเบียนสมรส/หย่าภายใต้กฎหมายต่างประเทศ เช่น กฎหมายสหรัฐอเมริกา และต้องการจะเปลี่ยนนามสกุลหลังการสมรส/หย่า ต้องยื่นคำร้องขอบันทึกฐานะแห่งครอบครัวและเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนราษฎรที่สำนักงานเขต/อำเภอที่ประเทศไทยเท่านั้น หากผู้ร้องจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายอเมริกา จะต้องนำทะเบียนสมรส/หย่าที่ออกจากหน่วยงานราชการสหรัฐอเมริกาไปผ่านการรับรองเอกสาร 3 แห่งในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ Secretary of State, Department of State และสถานเอกอัครราชทูตฯ/กงสุลใหญ่ฯ ก่อนที่จะนำไปใช้ที่ประเทศไทย
 • สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับรองลายมือชื่อในเอกสารที่กรอกข้อความไม่ครบถ้วน
 • สถานกงสุลใหญ่ฯ รับรองเฉพาะลายมือชื่อ ไม่รับรองข้อความใดๆ ที่ปรากฎในเอกสาร 

 

ขั้นตอนการดำเนินการ (4 ขั้นตอน)

ขั้นตอนที่ 1

การรับรองทะเบียนสมรส/หย่าที่

Secretary of State ของมลรัฐที่ออกเอกสารให้


ขั้นตอนที่ 2

การรับรองทะเบียนสมรส/หย่าที่

Department of State, Washington DC (กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ)


ขั้นตอนที่ 3

การรับรองทะเบียนสมรส/หย่าที่

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกขั้นตอนที่ 4

การดำเนินการที่ประเทศไทย ได้แก่

การแปลทะเบียนสมรส/หย่า และ การรับรองคำแปล และการนำไปยื่นต่อสำนักงานเขต/อำเภอ

 

ก่อนที่จะยื่นคำร้องต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ท่านจะต้องนำทะเบียนสมรส/หย่าท้องถิ่นที่ออกโดยทางการสหรัฐฯ ออกให้ (US Marriage/Divorce Certificate) ไปผ่านการรับรอง (Authentication) จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก่อน โดยมีลำดับตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 (สามารถดำเนินการได้ทางไปรษณีย์) ดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1  นำทะเบียนสมรส/หย่าท้องถิ่นของทางราชการสหรัฐฯไปผ่านการรับรองจาก Office of the Secretary หรือ State Authentication ของมลรัฐที่ออกทะเบียนสมรส/หย่าท้องถิ่นให้  ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่

http://www.nass.org/business-services/apostillesdocument-authentication-services (เลือก Business Services > Apostilles/Authentications > เลือกมลรัฐที่ออกเอกสารท้องถิ่นให้)

 

ขั้นตอนที่ 2  นำทะเบียนสมรส/หย่าท้องถิ่นที่ผ่านการรับรองในขั้นตอนที่ 1  ไปผ่านการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ Department of State, Authentication Office, Washington DC ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html

Physical Address:

Office of Authentications
U.S. Department of State
600 19th Street, NW
Washington, DC 20006

Mailing Address:

Office of Authentications
U.S. Department of State
CA/PPT/S/TO/AUT
44132 Mercure Circle
PO Box 1206
Sterling, VA 20166-1206

*** ทะเบียนสมรส/หย่าท้องถิ่นที่ออกโดยทางการสหรัฐฯ จะต้องผ่านการรับรอง 2 แห่งดังกล่าวก่อนที่ยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ /สถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจากเป็นระเบียบในการนำเอกสารต่างประเทศไปใช้ต่อหน่วยราชการไทย ซึ่งจะต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศของประเทศนั้นๆ ก่อนเสมอ ***

 

 

ขั้นตอนที่ 3  ยื่นเอกสารต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องได้ทางไปรษณีย์เท่านั้น

Royal Thai Consulate – General, Chicago

700 N Rush Street

Chicago, IL 60611

 

ทั้งนี้ การยื่นคำร้องต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อนำไปใช้ในการเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนราษฎรที่ประเทศไทย จะแบ่งออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

3.1  กรณีผู้ร้องและคู่สมรสเดินทางไปแสดงตนที่สำนักงานเขต/อำเภอ

3.2  กรณีคู่สมรสไม่สามารถเดินทางไปแสดงตนที่สำนักงานเขต/อำเภอ

3.3  กรณีผู้ร้องและคู่สมรสไม่สามารถเดินทางไปแสดงตนที่สำนักงานเขต/อำเภอ (มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)

————————————

3.1  กรณีผู้ร้องและคู่สมรสเดินทางไปแสดงตนที่สำนักงานเขต/อำเภอ

 1. กรอกคำร้องนิติกรณ์ จำนวน 1 ชุด
 2. ทะเบียนสมรส/หย่า ที่ผ่านการรับรองจาก Secretary of State และ Department of State ตัวจริง จำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนาทุกหน้า จำนวน 1 ชุด
 3. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ร้องและคู่สมรส (ที่ยังมีอายุอยู่) หน้าที่มีรูปถ่ายจนถึงหน้าที่ประทับตราวันต่ออายุและวันหมดอายุ จำนวน 1 ชุด / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับคนไทย) พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง (หากคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติไม่มีหนังสือเดินทาง ให้ถ่ายสำเนา I.D. Card/ Driver’s License)

 

ค่าธรรมเนียม

 1. ค่าธรรมเนียมในการรับรองทะเบียนสมรส/หย่า ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ
 2. วิธีการชำระเงิน ชำระเป็น Money Order หรือ Cashier's Check สั่งจ่าย “Royal Thai Consulate – General, Chicago”

 

3.2  กรณีคู่สมรสไม่สามารถเดินทางไปแสดงตนที่สำนักงานเขต/อำเภอ

 1. กรอกคำร้องนิติกรณ์ จำนวน 1 ชุด
 2. ในกรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ กรอกหนังสือตกลงการใช้ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด ซึ่งท่านและคู่สมรสต้องไปเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายเซ็นของท่านและคู่สมรส หลังจากนั้น ดำเนินการตามขั้นตอน 1-3 ข้างต้น (Secretary of State และ Department of State และส่งมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)
 3. ในกรณีคู่สมรสเป็นชาวไทย กรอกหนังสือตกลงการใช้ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด ผู้ร้องและคู่สมรสต้องมีแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อ Notary Public for Signature ซึ่งท่านและคู่สมรสต้องไปเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายเซ็นของท่านและคู่สมรส คนละ 1 ชุด
 4. ทะเบียนสมรส/หย่า ที่ผ่านการรับรองจาก Secretary of State และ Department of State ตัวจริง จำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนาทุกหน้า จำนวน 2 ชุด
 5. สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ร้องและคู่สมรส (ที่ยังมีอายุอยู่) หน้าที่มีรูปถ่ายจนถึงหน้าที่ประทับตราวันต่ออายุและวันหมดอายุ จำนวน 1 ชุด / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับคนไทย) พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง (หากคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติไม่มีหนังสือเดินทาง ให้ถ่ายสำเนา I.D. Card/ Driver’s License)  สำเนาจะต้องผ่านการรับรองโดย Notary Public คนละ 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม

 1. ค่าธรรมเนียม 30.00 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย
 2. ค่าธรรมเนียมในการรับรองทะเบียนสมรส/หย่า ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ
 3. ค่าธรรมเนียมในการรับรองลายมือชื่อในหนังสือตกลงการใช้ชื่อสกุล ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ
 4. วิธีการชำระเงิน ชำระเป็น Money Order หรือ Cashier's Check สั่งจ่าย “Royal Thai Consulate – General, Chicago”

————————————

3.3  กรณีผู้ร้องและคู่สมรสไม่สามารถเดินทางไปแสดงตนที่สำนักงานเขต/อำเภอ (มอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน)

 1. กรอกคำร้องนิติกรณ์ จำนวน 1 ชุด
 2. กรอกหนังสือตกลงการใช้ชื่อสกุล  จำนวน 1 ชุด (ขั้นตอนตามข้อ 3.2)
 3. กรอกหนังสือมอบอำนาจสำหรับเปลี่ยนนามสกุล  จำนวน 1 ชุด
 4. กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องต้องมีแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อ Notary Public for Signature  ซึ่งท่านต้องไปเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายเซ็นของท่าน คนละ 1 ชุด
 5. ทะเบียนสมรส/หย่า ที่ผ่านการรับรองจาก Secretary of State และ Department of State ตัวจริง จำนวน 1 ชุด พร้อมสำเนาทุกหน้า จำนวน 2 ชุด
 6. หนังสือเดินทางของผู้ร้อง เล่มจริงที่ยังมีอายุใช้งาน
 7. สำเนาหนังสือเดินทางของคู่สมรส (ที่ยังมีอายุอยู่) หน้าที่มีรูปถ่ายจนถึงหน้าที่ประทับตราวันต่ออายุและวันหมดอายุ จำนวน 1 ชุด / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับคนไทย) พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง (หากคู่สมรสไม่มีหนังสือเดินทาง ให้ถ่ายสำเนาของ I.D. Card หรือ Driver’s License) สำเนาจะต้องผ่านการรับรองโดย Notary Public จำนวน 1 ชุด

 

ค่าธรรมเนียม

 1. ค่าธรรมเนียม 60.00 ดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย
 2. ค่าธรรมเนียมในการรับรองทะเบียนสมรส/หย่า ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ
 3. ค่าธรรมเนียมในการรับรองลายมือชื่อในหนังสือตกลงการใช้ชื่อสกุล ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ
 4. ค่าธรรมเนียมในการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ
 5. ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสำเนาถูกต้องของหนังสือเดินทาง ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ
 6. วิธีการชำระเงิน ชำระเป็น Money Order หรือ Cashier's Check สั่งจ่าย “Royal Thai Consulate – General, Chicago”

ระยะเวลาในการดำเนินการ

การออกเอกสารจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่สถานกงสุลใหญ่ฯได้รับคำร้อง

การขอรับเอกสาร

 

รับเอกสารทางไปรษณีย์ ท่านต้องดำเนินการ ดังนี้

 1. ส่งซองเปล่าติดแสตมป์ในแบบ PRIORITY MAIL + Delivery Confirmation หรือ Express Mail ของทาง USPS เท่านั้น เพื่อความรวดเร็วในการส่งคืนและสามารถตรวจสอบได้ (ไม่รับ Meter Stamp และซองที่มี Air Bubble)

  • กรอกชื่อที่อยู่ผู้ส่ง

  Royal Thai Consulate-General, Chicago

  700 North Rush Street,

  Chicago, Illinois 60611

 2. เขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ บนซอง ถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

 

หมายเหตุ

 1. สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใด
 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  https://cgchicago.thaiembassy.org/th/page/th-download-applications

 

 

ขั้นตอนที่ 4  การดำเนินการในประเทศไทย

4.1  นำเอกสารตัวจริงที่ผ่านขั้นตอนการรับรองเอกสารทั้งสามแห่งในสหรัฐอเมริกา (Office of the Secretary of State, Department of State
และสถานเอกอัครราชทูตฯ/ สถานกงสุลใหญ่ฯ) ไปประเทศไทยและนำใบทะเบียนสมรส/หย่า ไปแปลเป็นภาษาไทยได้ตามร้านรับจ้างแปลทั่วไป

4.2  นำใบทะเบียนสมรส/หย่า พร้อมคำแปลภาษาไทย ไปที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรับรองเอกสารดังกล่าว

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-575-1056-61 โทรสาร : 02-575-1054

เวลาทำการ : 08.30-14.30 น. (ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

อีเมล : [email protected]  เว็บไซต์ www.consular.go.th

4.3  นำเอกสารตัวจริงและคำแปลที่ผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ไปยื่นคำร้องต่อที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ หรือเขตที่ท่านมีชื่ออยู่ เพื่อทำการบันทึกสถานะครอบครัว โดยเปลี่ยนนามสกุลในทะเบียนบ้าน หลังจากนั้น ท่านจะต้องทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ เพื่อนำไปใช้ทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (e-passport)