23,749 view

ปฏิทินกงสุลสัญจร 2567

ลำดับ วันที่ เมือง/รัฐ สถานที่ ที่อยู่ หมายเหตุ
1

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567

Indianapolis, Indiana

วัดอินเดียนาพุทธวนาราม

Wat Indiana BuddhaVanaram

8100 Sargent Rd, Indianapolis, IN

โดยท่านสามารถนัดหมายออนไลน์

ในช่วงวัน-เวลา ดังนี้

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567

เวลา 9.00 am – 12.00 pm และ 1.00 pm – 5.30 pm

คลิกที่นี่

หมายเหตุ:  วัน เวลาและสถานที่  อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม สถานกงสุลใหญ่ฯ จะยืนยันการให้บริการกงสุลสัญจร 1 เดือนล่วงหน้า ขอให้ตรวจสอบการยืนยันจากเว็ปไซต์ https://cgchicago.thaiembassy.org หัวข้อ  “กงสุลสัญจร” ก่อนเดินทางมารับบริการ และสื่ออนไลน์ Facebook page: Royal Thai Consulate General – Chicago / Instagram @thaiconsulatechicago
การให้บริการมีดังนี้

1.  หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางที่ต้องนำมา ได้แก่

      1.1  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
      1.2  บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือทะเบียนบ้าน
      1.3  ค่าธรรมเนียมจ่ายด้วย Money Order / Cashier's Check สั่งจ่าย "Royal Thai Consulate-General, Chicago"
            1.3.1  หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป  อายุ 5 ปี   ค่าธรรมเนียม 37.00 ดอลลาร์สหรัฐ
            1.3.2  หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป  อายุ 10 ปี  ค่าธรรมเนียม 55.00 ดอลลาร์สหรัฐ
      1.4  เงินสด US$31 (Express Mail) เป็นค่าจัดส่งหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทางไปรษณีย์ (สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีหนังสือเดินทางสูญหายระหว่างการจัดส่งทางไปรษณีย์)

หมายเหตุ :  (1)  กรณีเด็กเกิดใหม่ / ผู้เยาว์ ทำหนังสือเดินทางเล่มแรก หากยังไม่มีบัตรประชาชนไทยหรือยังไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไทย ให้ใช้สูติบัตรไทย หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของบิดาและมารดา และใบทะเบียนสมรส

                (2)  กรณีผู้เยาว์ ทำหนังสือเดินทางเล่มที่สองเป็นต้นไป ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไทยแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถทำหนังสือเดินทางได้
ทั้งสองกรณี บิดาและมารดาต้องมาในวันรับบริการเพื่อลงชื่อยินยอมในการทำหนังสือเดินทาง หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถเดินทางมาในวันรับบริการได้โปรดติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ล่วงหน้า

                (3)  บริการทำหนังสือเดินทาง อายุ 10 ปี  สำหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะ (มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ในวันนัดหมาย) และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านประเทศไทย เท่านั้น

                (4)  การยื่นขอหนังสือเดินทางครั้งแรกในต่างประเทศ  ที่ผู้ร้องยังไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน จะสามารถทำหนังสือเดินทางที่มีอายุ  5 ปี เท่านั้น  เมื่อผู้ร้อง(ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว) ได้ดำเนินการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านเสร็จสิ้นแล้ว จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอมีหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปอายุ 10 ปีได้

2.  การทำบัตรประชาชนไทย เฉพาะคนไทยที่เคยมีบัตรประชาชนมาแล้ว ซึ่งบัตรหมดอายุ สูญหาย ชำรุด หรือประสงค์จะแก้ไขข้อความในบัตร สำหรับคนไทยที่ยังไม่เคยทำบัตรประชาชนหรือไม่ปรากฏข้อมูลบนฐานข้อมูลบัตร หรือข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ ต้องไปดำเนินเรื่องที่ประเทศไทย โดยเอกสารสำคัญที่ต้องนำมาด้วย คือ บัตรประชาชนเก่าหรือสำเนาบัตรประชาชนเดิม (กรณีบัตรหาย) ทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทางไทย (ในกรณีประสงค์จะเปลี่ยนบัตร เนื่องจากการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือเปลี่ยนที่อยู่บนบัตร ต้องมีหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือที่อยู่มายื่นด้วย) และค่าธรรมเนียม 4.00 ดอลลาร์สหรัฐ (เฉพาะกรณีบัตรสูญหายหรือชำรุด)

ทั้งนี้ การเปิดบริการข้อ 1 และ 2 สำหรับคนไทย ซึ่งต้องดำเนินการจองการนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบนัดหมายออนไลน์บนเว็ปไซต์ หัวข้อ  “กงสุลสัญจร”  

3.  การรับรองเอกสารนิติกรณ์ต่างๆ  เช่น  รับรองลายมือชื่อ  รับรองคำแปล  และการเปลี่ยนนามสกุล (การเปลี่ยนนามสกุลต้องนำใบทะเบียนสมรสไปแปลก่อนแล้วจึงให้สถานกงสุลใหญ่ฯ  รับรองคำแปล) ค่าธรรมเนียม 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อฉบับ เป็น Money Order / Cashier’s Check สั่งจ่าย  “Royal Thai Consulate-General, Chicago”
 
4.  การขอสูติบัตร มรณบัตร ทั้งนี้ แบบคำร้อง และรายละเอียดต่างๆ หาได้จากเว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่เว็ปไซต์ หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข (312) 664-3129 ต่อ 105, 108, 109, 110 ในวันทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ ระหว่างเวลา 9.00 - 17.00 น.