1,954 view

การให้บริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

เวลาเปิดทำการ : (วันจันทร์ - วันศุกร์) - ยกเว้นวันหยุดราชการ

09.00 - 12.00 น. 
13.00 - 17.00 น. 

เวลายื่นขอรับบริการหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และงานกงสุล :  (วันจันทร์ - วันศุกร์) - เฉพาะผู้ที่นัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น    

09.00 - 12.00 น. 
13.00 - 16.00 น. 
                                                                               

เวลายื่นคำร้องขอตรวจลงตรา (Visa) :   รับคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ www.thaievisa.go.th

 

ฝ่ายตรวจลงตรา (Visa) และช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

โทร: (312) 664-3129 ต่อ 108
โทรสาร: (312) 219-8663
email:  [email protected]

ฝ่ายหนังสือเดินทางไทย

โทร: (312) 664-3129 ต่อ 105, 111 หรือ 204
โทรสาร: (312) 219-8663
email:  [email protected]

นัดหมายทำหนังสือเดินทางไทย https://cgchicago.thaiembassy.org/th/page/appointment 

ฝ่ายนิติกรณ์/รับรองเอกสาร/ผ่อนผันเกณฑ์ทหาร

โทร: (312) 664-3129 ต่อ 110, 108 หรือ 111
โทรสาร: (312) 219-8663
email:  [email protected]

ฝ่ายทะเบียนราษฎร์และทะเบียนครอบครัว

โทร: (312) 664-3129 ต่อ 109
โทรสาร: (312) 219-8663
email:  [email protected]

ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชนไทยในต่างประเทศ

โทร: (312) 664-3129 ต่อ 110 หรือ 204
โทรสาร: (312) 219-8663
email:  [email protected]

นัดหมายทำบัตรประจำตัวประชาชน https://cgchicago.thaiembassy.org/th/page/appointment 


หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (Hotline) สำหรับบริการคนไทยในเขตกงสุล (๗๗๓) ๒๙๔-๕๙๓๓
*เจ้าหน้าที่จะรับเฉพาะเรื่องฉุกเฉินเท่านั้น อาทิ เมื่อผู้ร้องถูกโจรกรรม ถูกทำร้ายร่างกาย ได้รับอุบัติเหตุ 
หรือถูกเจ้าหน้าที่จับกุม*