Top 5 งานบริการกงสุล ประจำปี ๒๕๖๕

กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินงานต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์น่าสนใจที่เกิดขึ้นมากมาย เราขอเชิญทุกท่านร่วมรับชม Top 5 งานบริการกงสุล ประจำปี ๒๕๖๕

08 ก.พ. 66

วิดีโอประกอบ

Top 5 งานบริการกงสุล ประจำปี ๒๕๖๕