สารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9

07 ธ.ค. 65

วิดีโอประกอบ

ตอนที่ 1 พลังแผ่นดิน
ตอนที่ 2 จากน้ำพระราชหฤทัย กลายเป็นสายฝนหลวงสู่แผ่นดิน
ตอนที่ 3 การเสด็จพระราชสมภพ
ตอนที่ 4 การศึกษาเมื่อทรงเยาว์วัย
ตอนที่ 5 ครอบครัวอันแสนอบอุ่น
ตอนที่ 6 แสงสว่างแห่งพระอัจฉริยภาพ